Wonen op water Groot Mijdrecht Noord

Wonen op water Groot Mijdrecht Noord. De bodem in Groot Mijdrecht Noord daalt. De aanhoudende waterproblematiek ten gevolge van de veeninklinking en de vraag naar waterberging voor de agglomeratie Amsterdam hebben geleid tot het besluit om de polder te ‘vernatten’. Dit geeft aanleiding tot een onderzoek naar toekomstige bewoning van het gebied. Grondslag van het ontwerp is om een algemene, niet-plaatsgebonden woonvorm (drijven) plaats specifiek te maken. Een seizoens- gebonden fluctuatie van het waterpeil dient als aansturing voor een dynamisch landgebruik en een daarop toegespitste plaats specifieke woningtypologie. De bewoonde oevers (randen) zullen hierdoor steeds wisselend van karakter zijn.

  1. Anker: Oude Waver, oever-gebonden woning

De dijk wordt verbreed om een nieuwe vlakke zone te creëren. Hierop zal een landgoed- /buitenontwikkeling plaatsvinden. De overgang land-water is abrupt. In deze oeverzone worden grote eenheden aangemeerd in de vorm van betonnen bakken. Er kan hier op kleine schaal bedrijvigheid terugkomen.

  1. Ponton:  Veldweg, steiger-gebonden woning

De oevers worden aangeplempt met afgegraven klei uit de polder en lopen heel geleidelijk af richting het water. Aan de brede oever komen pontons welke haaks op de oevers liggen. Hieraan vestigen zich drijvende woningen. Bij hoogwater drijven de woningen en zijn ze bereikbaar via ponton of boot. In deze periode richt het wonen zich naar binnen. Bij laagwater komen de woningen op verhoogde plateaus te liggen. De woning opent zich. De nieuwe grond kan gedurende de laagwater periode door de bewoners tijdelijk worden toegeëigend.

  1. Drijvers: Botsholse Dijk, on-gebonden woning

Deze oever bestaat uit een plas-dras gebied. Hier wordt niet permanent gewoond. Drijvende huisjes in het gebied dienen als seizoensgebonden vogelkijkhutjes en vakantiehuisjes. Bij laagwater hebben ze een vaste plek waar ze na droogvallen van het gebied terecht zijn gekomen.

Download brochure